Kościół Ewangelicko - Augsburski  

Kościół Ewangelicko – Augsburski należy do rodziny Kościołów wywodzących się z XVI-wiecznej Reformacji Kościoła Chrześcijańskiego. Podstawowe zasady wiary zostały sformułowane przez ks. dr. Marcina Lutra i jego zwolenników. Ujęto je w formie Wyznania odczytanego po raz pierwszy 25 czerwca 1530 r. na Sejmie w Augsburgu. Stąd nazwa Wyznania Augsburskiego (łac. Confessio Augustana), oraz nazwa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady wiary są głęboko zakorzenione w Piśmie Świętym. Brzmią one tak:


1. Sola Scriptura – jedynie Pismo.
Jedynym pewnym i niezawodnym autorytetem, źródłem wiary i normą postępowania chrześcijańskiego jest Pismo Święte. Wierzymy, że w Piśmie Świętym ukazana jest nie tylko prawda o realnej sytuacji i możliwościach człowieka, ale również cała prawda o jego zbawieniu. Ewangelia, która stoi w centrum Pisma Świętego ma moc przekonać nas o tym, że jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus.

 

2. Solus Chriustus – jedynie Chrystus.
Zasada ta dotyczy istoty i treści wiary chrześcijańskiej. Sercem teologii ewangelickiej jest chrystologia, czyli kościelna nauka o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jedynie Chrystus jest Zbawicielem i pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Zasada ta wyklucza wszelkie pośrednictwo i wstawiennictwo świętych w relacjach pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
Reformacja przyjęła jako zgodnie z Pismem Świętym, trzy starochrześcijańskie wyznania wiary: apostolskie, nicejsko-konstantynopolitańskie i atanazjańskie. Tym samy przyjęty został jako niepodważalny dogmat o Trójcy Świętej, a także dogmat o dwóch naturach w Chrystusie – boskiej i ludzkiej.

 

3. Sola gratia – jedynie Łaska.
Przez łaskę rozumie się okazane grzesznemu człowiekowi miłosierne usposobienie Boże w Jezusie Chrystusie. Życzliwość i przychylność Boga spotyka człowieka jedynie dzięki Chrystusowi, jego posłuszeństwu Bogu i zbawczemu dziełu krzyża. Człowiek nie może sam z siebie zasłużyć na Boże zmiłowanie, gdyż jako grzesznik jest zły, zepsuty i wrogo nastawiony do Stwórcy. Zasługuje w pełni na Boży gniew. Bóg okazuje jednak człowiekowi swoje miłosierdzie za sprawa Jezusa Chrystusa.

 

4. Sola fide – jedynie wiara.
Wiara to pełne zaufanie łaskawemu Bogu i pewność, że okazuje On grzesznikowi swoje Ojcowskie serce. Wiara jest wynikiem zbawczego działania Chrystusa. Rodzi się tam, gdzie Słowo Boże trafia do serca i umysłu człowieka pociągając go ku Bogu. W procesie zbawienia człowieka wiara spełnia funkcję instrumentalną. Za pomocą wiary dokonuje się akceptacja i przyswojenie Bożego daru usprawiedliwienia. Wiara jest konieczna do przyjęcia zbawienia darowanego z łaski.

 

5. Sola gratia et fide – jedynie z łaski przez wiarę.
Człowiek nie może przed Bogiem „zasłużyć” sobie na zbawienie. Zbawiony może być jedynie z Bożej łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Usprawiedliwienie z grzechów jest darem Bożej łaski. Człowiek sprzeciwił się Bogu upadając w grzech. Stracił przez to możliwość bezpośredniego obcowania z Nim. Dzięki krzyżowej śmierci Chrystusa następuje powrót człowieka do społeczności z Bogiem.

 

6. Sola gratia a dobre czyny.
Zasada ta neguje jakąkolwiek sprawczą lub instrumentalną rolę i funkcje dobrych uczynków w akcie usprawiedliwienia. Nie wyklucza jednak z życia chrześcijanina uczynków miłości. Nie ma prawdziwej, ufającej wiary bez uczynków miłosierdzia. Są one owocem wiary pojmowanej jako posłuszeństwo Chrystusowi i Bożym przykazaniom. Wiara nie rodząca dobrych uczynków nie jest autentyczną wiara usprawiedliwiającą człowieka.

 

7. Sakramenty.
Sakramenty są „widzialnym Słowem”. W nich „niewidzialny” Bóg spotyka się w „widzialny” sposób (pod postacią wody, chleba i wina) z wierzącymi. Kościół Ewangelicko – Augsburski uznaje dwa sakramenty ustanowione przez Pana Jezusa Chrystusa: Chrzest i Komunię Świętą. W Chrzcie Bóg nawiązuje łączność z człowiekiem, a w Komunii Świętej związek ten utwierdza.

 

Kościół ewangelicki powrócił do pierwotnej formy udzielenia Komunii Świętej wiernym pod obiema postaciami – chleba i wina. W sakramencie tym wierni przyjmują realne ciało i krew Chrystusa.