Władze Parafii  
Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne. W jego skład wchodzą członkowie parafii, posiadający czynne prawo wyborcze. Czynne prawo wyborcze  przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.
Zgromadzenie Parafialne jest zwoływane co najmniej raz w roku i do jego obowiązków należy m. in.: wybór Proboszcza, Rady Parafialnej, delegatów świeckich do Synodu Diecezjalnego, Komisji Rewizyjnej Parafii, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i uchwalanie budżetu Parafii.

 

Parafią zarządza Rada Parafialna, wybrana przez Zgromadzenie Parafialne i zatwierdzona przez Radę Diecezjalną.

W skład Rady Parafialnej wchodzą:
proboszcz oraz etatowi duchowni Parafii,
6-25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne
przedstawiciel zatrudnionych w Parafii katechetek

Do obowiązków Rady Parafialnej należy w szczególności: czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła i krzewienie życia religijnego w Parafii, wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, dawanie dobrego przykładu innym, zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, zarządzanie majątkiem parafialnym.


W Parafii Radom - Kielce Radę Parafialną tworzą:

1. Członkowie Rady parafialnej wybrani przez Zgromadzenie Parafialne:

 

   Kurator Parafii  p. Jerzy Reymond

 

 

 

 

    Sekretarz Parafii   p. Ireneusz Fokt

 

 

 

 

    Skarbnik Parafii   p. Maciej Ptak


 

 

 

 

 

 

   p. Lidia Osiewicz

 

 

 

 

 

 


   p. Alfred Juszczak

   p. Andrzej Bischoff
   p. Mirosław Kukliński


2. Z urzędu w skład Rady Parafialnej wchodzą:

   Proboszcz
   ks. Wojciech Rudkowski 

 

 

 

 

 

   Diakon
   dk. Katarzyna Rudkowska

 

 

 

 

 

 

 

 
W parafii działa także wybrana przez Zgromadzenie Parafialne Komisja Rewizyjna.
Do właściwości Parafialnej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
kontrola, co najmniej raz w roku księgowości parafialnej, kontrola ksiąg metrykalnych i działalności kancelarii parafialnej, sprawdzanie zgodności wydatków parafialnych z preliminarzem budżetowym, ocena działalności Rady Parafialnej i zgłaszanie na Zgromadzeniu Parafialnym wniosku w sprawie udzielenia Radzie Parafialnej absolutorium.


W skład Parafialnej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Przewodnicząca

    p. Iwona Fokt

   p. Barbara Reymond   p. Julia Bałaga