Opis Projektu  

 

 

 

 

 

 

dla rozwoju Mazowsza

 

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Tytuł projektu

„Rewitalizacja zespołu zabytkowych budynków Parafii Ewangelicko –Augsburskiej w Radomiu”

 

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi 809 361,70 PLN (słownie: osiemset dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 70/100). Dofinansowanie stanowi 65,50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu w kwocie 530 131,91 PLN (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 91/100).

 

Przedmiot projektu
Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie robót konserwatorskich zabytkowych elewacji i wnętrz kościoła parafialnego, a także Plebanii – tzw. domu pastorskiego, w którym oprócz rewitalizacji dachu zaplanowano także adaptację na cele konferencyjne poddasza. Główne działania projektowe dotyczą realizacji prac budowlanych, które mają doprowadzić do przywrócenia dawnej świetności zabytkowych elewacji budynków należących do Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu. Prace będą przeprowadzane w latach 2010 – 2013. Oprócz prac inwestycyjnych w projekcie „Rewitalizacja zabytkowego zespołu budynków Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu” przewidziano także zadanie polegające na promocji źródeł dofinansowania niniejszego projektu oraz etap przygotowawczy w ramach którego sporządzona zostanie dokumentacja techniczna i aplikacyjna niniejszego projektu.

 

Pierwszy etap projektu polega na przygotowaniu dokumentacji wykonawczej robót rewitalizacyjnych oraz dokumentacji aplikacyjnej, na którą składa się wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (m.in. studium wykonalności projektu wraz z analizą finansowo – ekonomiczną).

 

 Drugi etap polega na przeprowadzeniu prac budowlanych. Ich zakres przedstawia się następująco:
Izolacja fundamentów Kościoła
Izolacja fundamentów, to pierwszy etap prowadzonych prac rewitalizacyjnych, która będzie wykonana przy pomocy membrany. Prowadzone one będą w celu zabezpieczenia fundamentów budynku przez nadmiernym zawilgoceniem. Izolacja chronić będzie ściany przed wilgocią, wodą gruntową i opadową przesączającą się w gruncie przy ścianie i będzie wykonana na ok. 30 cm ponad powierzchnię terenu. Izolacja pozioma chronić będzie ściany przed kapilarnym podciąganiem wody.

 

Prace dotyczące dachu Kościoła
W ramach niniejszego etapu zostanie poprawiona konstrukcja stropu poprzez nowe zamocowanie istniejącej śruby rzymskiej oraz wymiana pokrycia dachowego. Etap ten rozpocznie się od rozbiórki istniejącego pokrycia dachu. Na które składać się będzie rozebranie rur spustowych, rynien i obróbek blacharskich, rozbiórka pokrycia z blachy łat i kontrłat oraz rozebranie wstępnego pokrycia dachu. Następnie zostanie wykonane nowe pokrycie dachowe poprzez nałożenie nowych łat iglastych nasyconych, wykonanie nowego wstępnego krycia ułożonych na istniejących krokwiach.

 

Elewacje zewnętrzne Kościoła
Prace dotyczące rewitalizacji elewacji zewnętrznych rozpoczną się od postawienia rusztowań. Następnym etapem jest przeprowadzenie prac przygotowawczych pod wykonanie nowych tynków renowacyjnych. W tym celu cała powierzchnia zostanie przebadana pod kątem miejsc kwalifikujących się do zbicia, a następnie ich zbicie wraz z usunięciem nietrwałej zaprawy na spoinach. Mury ceglane zostaną poddane zabiegowi hydrofobizacji. Za pomocą specjalnych zapraw zostaną naprawione wszelkie pęknięcia i ubytki w spoinach, a także gzymsy, podokienniki i inne detale architektoniczne. Po zakończeniu prac naprawczych na całej powierzchni wykonana zostanie nowa warstwa tynku renowacyjnego. Po nałożeniu nowych tynków, cała powierzchnia zostanie pokryta podwójną warstwą farbą silikatową, której kolorystyka będzie zgodna z projektem i zaleceniami konserwatorskimi.

 

Elewacje wewnętrzne Kościoła
Prace dotyczące rewitalizacji elewacji wewnętrznych Kościoła będą wyglądały podobnie jak te prowadzone na zewnątrz. Początkowym etapem będzie skucie części tynków, następnie zostaną naprawione ubytki i pęknięcia. Po wykonaniu wszystkich napraw nastąpi także modernizacja instalacji elektrycznej oraz nałożenie nowej warstwy tynków, która następnie zostanie dwukrotnie pomalowana farbą silikatową.

 

Naprawa dachu Plebanii
Prace dotyczące naprawy dachu Plebanii – dawnego domu pastorskiego będą polegały na wymianie pokrycia dachowego. Przed przystąpieniem do układania nowego pokrycia dachowego zostaną przeprowadzone prace rozbiórkowe starych elementów. Położenie nowego dachu będzie korespondowało z wymianą i zastąpieniem starych obróbek blacharskich nowymi – rury spustowe i rynny.

 

Adaptacja poddasza Plebanii
W ramach niniejszych prac poddasze zostanie zaadaptowane na zaplecze socjalno – konferencyjne, na które składać się będą 2 pokoje, sala konferencyjna  węzeł sanitarny. W pomieszczeniach Parafia będzie prowadziła spotkania wspólnoty i organizowała różne wydarzenia o charakterze ekumenicznym, a także rozbuduje istniejącą wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W tym celu konieczne jest wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo – gipsowych oraz przeprowadzenie robót wykończeniowych i wyposażenie węzła sanitarnego.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.