O NAS

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Radomiu i Kielcach jest częścią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (czyli luterańskiego) w RP.

Kościół Luterański przynależy do rodziny Kościołów wywodzących się z XVI-wiecznej Reformacji Kościoła Chrześcijańskiego. Podstawowe zasady wiary zostały sformułowane przez ks. dr. Marcina Lutra i jego zwolenników. Ujęto je w formie Wyznania odczytanego po raz pierwszy 25 czerwca 1530 r. na Sejmie w Augsburgu. Stąd nazwa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Sola Scriptura – jedynie Pismo

Wierzymy, że Słowo Boże jest jedynym autorytetem dla wiary chrześcijanina. Na podstawie słów zapisanych w Drugim Liście Apostoła Pawła do Tymoteusza uznajemy, że cała Biblia jest natchniona przez Boga:

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. 2 Tm 3,16
Zasada sola Scriptura nie wyklucza istnienia tradycji, ale tradycje są wartościowe jedynie wtedy, kiedy bazują na Piśmie Świętym i pozostają z nim w pełnej zgodzie

Solus Christus – jedynie Chrystus

Wierzymy, że jedynie Jezus Chrystus jest Głową Kościoła. Tylko On jest Zbawicielem i Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem.

Zasada ta wyklucza wszelkie pośrednictwo i wstawiennictwo świętych w relacjach pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Z tego powodu w Kościele Ewangelicko – Augsburskim nie istnieje kult świętych czy kult maryjny.

Reformacja przyjęła jako zgodne z Pismem Świętym, trzy starochrześcijańskie wyznania wiary: apostolskie, nicejsko-konstantynopolitańskie i atanazjańskie. Tym samym przyjęty został jako niepodważalny dogmat o Trójcy Świętej, a także dogmat o dwóch naturach w Chrystusie – boskiej i ludzkiej.

Sola gratia – jedynie Łaska

Wierzymy, że Zbawienie otrzymujemy tylko z łaski Boga i jest to niezasłużony dar. Człowiek w żaden sposób nie potrafi zapracować, np. poprzez dobre uczynki na Zbawienie.

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ef 2,8-9

Sola fide – jedynie wiara

Wierzymy, że człowiek może przyjąć Boże przebaczenie jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym i nie jest w stanie sam zapracować na Zbawienie. Nasza wiara wypływa ze słów zapisanych w Liście Apostoła Pawła do Rzymian: Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Rz 3,28

Tylko wiara, a nie dobre uczynki, są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem. Nie negujemy jednak dobrych uczynków, bo są one obrazem autentycznej wiary.

Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mt 5,16

Soli Deo gloria - tylko Bogu chwała

To podsumowanie czterech powyższych zasad reformacyjnych. Wierzymy, że tylko Panu Bogu powinna być oddawana wszelka chwała. Bo tylko przez Niego otrzymujemy przebaczenie grzechów, Zbawienie i pewność Życia Wiecznego.

Nasza codzienność powinna być nasączona oddawaniem chwały Bogu. To On powinien być w centrum naszego życia.

Zgodnie z tą zasadą w Kościele Ewangelicko – Augsburskim nie praktykujemy kultu świętych czy kult aniołów. Nie ma także relikwii.

Sakramenty

Sakramenty są „widzialnym Słowem”. W nich „niewidzialny” Bóg spotyka się w „widzialny” sposób (pod postacią wody, chleba i wina) z wierzącymi. Kościół Ewangelicko – Augsburski uznaje dwa sakramenty ustanowione przez Pana Jezusa Chrystusa: Chrzest i Komunię Świętą. W Chrzcie Bóg nawiązuje łączność z człowiekiem, a w Komunii Świętej związek ten utwierdza.

Kościół Luterański powrócił do pierwotnej formy udzielenia Komunii Świętej wiernym pod obiema postaciami – chleba i wina. W sakramencie tym wierni przyjmują realne ciało i krew Jezusa Chrystusa.