ZARZĄD PARAFII

Najwyższą władzą parafialną jest Zgromadzenie Parafialne.

W jego skład wchodzą członkowie parafii, posiadający czynne prawo wyborcze. Czynne prawo wyborcze przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie składkę kościelną (1% od dochodów) za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.

Zgromadzenie Parafialne jest zwoływane co najmniej raz w roku i do jego obowiązków należy m. in.: wybór Proboszcza, Rady Parafialnej, Delegatów Świeckich do Synodu Diecezjalnego, Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i uchwalanie budżetu Parafii.

Parafią zarządza Proboszcz wraz z Radą Parafialną

Parafią zarządza Proboszcz wraz z Radą Parafialną, wybraną przez Zgromadzenie Parafialne na 5 letnią kadencję.

W skład Rady Parafialnej wchodzą: proboszcz oraz etatowi duchowni Parafii, 6-25 parafian wybranych przez Zgromadzenie Parafialne i przedstawiciel zatrudnionych w Parafii katechetek.
Do obowiązków Rady Parafialnej należy w szczególności: czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła i krzewienie życia religijnego w Parafii, wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, dawanie dobrego przykładu innym, zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, zarządzanie majątkiem parafialnym.

rADę PARAFIALNą TWORZĄ:

dr hab. Jerzy Reymond

KURATOR

p. Ireneusz Fokt

SEKRETARZ

p. Maciej Ptak

SKARBNIK

CZŁONKOWIE:

p. Lidia Osiewicz

p. Alfred Juszczak

p. Andrzej Bischoff

duchowni:

ks. Wojciech Rudkowski

PROBOSZCZ

ks. Katarzyna Rudkowska

WIKARIUSZ

KOMISJA REWIZYJNA

W Parafii działa także wybrana przez Zgromadzenie Parafialne Komisja Rewizyjna.
Do właściwości parafialnej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

kontrola, co najmniej raz w roku księgowości parafialnej, kontrola ksiąg metrykalnych i działalności kancelarii parafialnej, sprawdzanie zgodności wydatków parafialnych z preliminarzem budżetowym, ocena działalności Rady Parafialnej i zgłaszanie na Zgromadzeniu Parafialnym wniosku w sprawie udzielenia Radzie Parafialnej absolutorium.

KOMISJĘ REWIZYJNĄ TWORZĄ:

p. Iwona Fokt

PRZEWODNICZĄCA

p. Barbara Reymond

p. Julia Bałaga

Delegaci do Synodu Diecezji Warszawskiej (2022-2027):

p. Iwona Fokt - Radom

p. Jerzy Polański - Kielce